2016 ILX

Technology Plus Package

73,147 miles

$21,995

2016 ILX

Premium Package

60,600 miles

$22,000

2016 ILX

59,103 miles

$21,500

2016 ILX

54,404 miles

$20,500

2016 ILX

86,340 miles

$17,940

2016 ILX

81,050 miles

$20,995

2016 ILX

Premium and A-SPEC Package

23,432 miles

$23,990